logo
Canada


Beloeil–Chambly (federal)


MP: Yves-François Blanchet (BQ)


Latest projection: January 29, 2023

BQ safe hold
Beloeil–Chambly 48% ± 8% BQ 24% ± 6% LPC 13% ± 5% NDP 9% ± 4% CPC 5% ± 3% GPC BQ 2021 53.1% 338Canada Popular vote projection | January 29, 2023
50% 100% Beloeil–Chambly >99% BQ <1% LPC <1% NDP Odds of winning | January 29, 2023


Popular vote projection | Beloeil–Chambly

LPC 24% ± 6% CPC 9% ± 4% NDP 13% ± 5% GPC 5% ± 3% BQ 48% ± 8% Popular vote projection % | Beloeil–Chambly 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 LPC CPC NDP GPC BQ

Odds of winning | Beloeil–Chambly

LPC <1% CPC <1% NDP <1% GPC <1% BQ >99% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 LPC CPC NDP GPC BQ

Recent electoral history | Beloeil–Chambly2015 2019 2021 Proj. BQ 27.7% 50.5% 53.1% 48% ± 8% LPC 29.3% 23.1% 23.67% 24% ± 6% CPC 9.3% 6.2% 8.61% 9% ± 4% NDP 31.1% 14.5% 8.46% 13% ± 5% PPC 0.0% 0.7% 2.06% 1% ± 1% GPC 2.3% 4.7% 1.98% 5% ± 3%