logo
Quebec


Viau


MNA: Frantz Benjamin (QLP)


Latest projection: March 14, 2023

Toss up LIB/QS
Viau 35% ± 9% QS 34% ± 9% LIB 16% ± 6% CAQ 9% ± 4% PQ 5% ± 3% QCP LIB 2022 38.2% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Viau 55% QS 45% LIB <1% CAQ Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Viau

LIB 34% ± 9% PQ 9% ± 4% CAQ 16% ± 6% QS 35% ± 9% QCP 5% ± 3% Popular vote projection % | Viau 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Viau

LIB 45% PQ <1% CAQ <1% QS 55% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Viau2014 2018 2022 Proj. LIB 62.0% 46.6% 38.2% 34% ± 9% QS 10.9% 24.3% 30.4% 35% ± 9% CAQ 9.3% 15.7% 15.2% 16% ± 6% PQ 14.7% 8.3% 7.6% 9% ± 4% QCP 0.0% 1.3% 6.1% 5% ± 3%