logo
Quebec


Verdun


MNA: Alejandra Zaga-Mendez (QS)


Latest projection: March 14, 2023

QS likely hold
Verdun 35% ± 8% QS 26% ± 7% LIB 23% ± 6% CAQ 10% ± 4% PQ 4% ± 2% QCP QS 2022 30.8% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Verdun 93% QS 6% LIB 1% CAQ Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Verdun

LIB 26% ± 7% PQ 10% ± 4% CAQ 23% ± 6% QS 35% ± 8% QCP 4% ± 2% Popular vote projection % | Verdun 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Verdun

LIB 6% PQ <1% CAQ 1% QS 93% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Verdun2014 2018 2022 Proj. QS 9.7% 23.9% 30.8% 35% ± 8% LIB 50.6% 35.5% 29.3% 26% ± 7% CAQ 12.2% 20.4% 23.0% 23% ± 6% PQ 24.4% 12.7% 8.3% 10% ± 4% QCP 0.0% 0.7% 5.4% 4% ± 2%