logo
Quebec


Matane-Matapédia


MNA: Pascal Bérubé (PQ)


Latest projection: December 22, 2022

Safe PQ hold
Matane-Matapédia 71% ± 8% PQ 16% ± 6% CAQ 6% ± 4% QCP 4% ± 3% QS PQ 2022 67.4% Popular vote projection | December 22, 2022
50% 100% Matane-Matapédia >99% PQ <1% CAQ <1% QCP Odds of winning | December 22, 2022


Popular vote projection | Matane-Matapédia

PQ 71% ± 8% CAQ 16% ± 6% QS 4% ± 3% QCP 6% ± 4% Popular vote projection % | Matane-Matapédia 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Matane-Matapédia

LIB <1% PQ >99% CAQ <1% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Matane-Matapédia2014 2018 2022 Proj. PQ 61.2% 69.4% 67.4% 71% ± 8% CAQ 10.2% 11.4% 17.4% 16% ± 6% QCP 0.0% 0.5% 7.8% 6% ± 4% QS 5.1% 5.7% 4.9% 4% ± 3% LIB 22.8% 11.3% 2.1% 2% ± 2%