logo
Quebec


Bourassa-Sauvé


MNA: Madwa-Nika Cadet (QLP)


Latest projection: March 14, 2023

Likely LIB hold
Bourassa-Sauvé 39% ± 9% LIB 25% ± 7% CAQ 17% ± 6% QS 10% ± 4% PQ 7% ± 4% QCP LIB 2022 40.1% Popular vote projection | March 14, 2023
50% 100% Bourassa-Sauvé 99% LIB 1% CAQ <1% QS Odds of winning | March 14, 2023


Popular vote projection | Bourassa-Sauvé

LIB 39% ± 9% PQ 10% ± 4% CAQ 25% ± 7% QS 17% ± 6% QCP 7% ± 4% Popular vote projection % | Bourassa-Sauvé 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS QCP

Odds of winning | Bourassa-Sauvé

LIB 99% PQ <1% CAQ 1% QS <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 Election 2022 LIB PQ CAQ QS

Recent electoral history | Bourassa-Sauvé2014 2018 2022 Proj. LIB 60.5% 46.2% 40.1% 39% ± 9% CAQ 12.2% 23.5% 25.0% 25% ± 7% QS 5.9% 13.9% 15.5% 17% ± 6% QCP 0.0% 1.5% 8.9% 7% ± 4% PQ 19.1% 10.6% 8.7% 10% ± 4%