logo
British columbia


Peace River North


MLA: Dan Davies (BCU)


Latest projection: February 11, 2023

BCU safe
Peace River North 61% ± 13% BCU 29% ± 13% BCC 9% ± 5% NDP BCU 2020 55.8% 338Canada Popular vote projection | February 11, 2023
50% 100% Peace River North >99% BCU <1% BCC <1% NDP Odds of winning | February 11, 2023


Popular vote projection | Peace River North

BCU 61% ± 13% BCC 29% ± 13% NDP 9% ± 5% Popular vote projection % | Peace River North 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 BCU BCC NDP

Odds of winning | Peace River North

BCU >99% BCC <1% NDP <1% Odds of winning the most seats 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2022► 2022-01-01 2022-03-01 2022-05-01 2022-07-01 2022-09-01 2022-11-01 2023► 2023-01-01 2023-03-01 2023-05-01 2023-07-01 BCU BCC NDP

Recent electoral history | Peace River North2017 2020 Proj. BCU 66.3% 55.8% 61% ± 13% BCC 0.0% 34.3% 29% ± 13% NDP 6.6% 9.9% 9% ± 5% BCG 0.0% 0.0% 1% ± 1%